Försäkringsrätt

Ärenden rörande både företagsförsäkringar och försäkringar hos privatpersoner Alla kan vi råka ut för en olycka. Olyckor i form av personskador kan drabba oss i trafiken, på arbetet eller i hemmet. En olycka kan även resultera i en sakskada i form av t.ex. vattenskador, brandskador eller krockskador. Vi får ofta kontakt med klienter som är […]

Fastighets- och hyresrätt

Frågor rörande bostadsrätter, hyresrätter och fastigheter Fastighetsrätt behandlar lagstiftning gällande fastigheter och däribland bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. Det kan till exempel handla om att tomter behöver avstyckas eller det föreligger fel i fastighet.   Hyresrätten behandlar aktuella regler för den upplåtelseform där en hyresgäst varaktigt hyr en bostad eller lokal av en […]

Skatterätt

Personbeskattning, företagsbeskattning och internationell beskattning Redovisning, deklaration, ägarförändringar, affärstransaktioner och utlandsaffärer genererar många skattefrågor och ibland även skatteprocesser i domstol.   Skatterätten är ett tekniskt svårt område som kontinuerligt är under förändring. Lagstiftningen reglerar allt från privatpersoners inkomstskatt till koncernbeskattning, mervärdesskatte-lagstiftning, punktskatter och reglerna om arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Vi på Advokatfirman Devlet hjälper dig […]

Avtalsrätt

Bolagsavtal, aktieägaravtal anställningsavtal, köpeavtal och dylikt Avtal av skilda slag kan träffas i syfte att åstadkomma en förändring eller säkerställa något bestående. Det kan handla om att avtal ingås i samband med att en bostad ska anskaffas, en anställning ska påbörjas eller att pengar ska lånas. Avtalsrätt behandlar bland annat de regler som finns kring […]

Straffrätt

Brottmål, där vi åtar oss uppdrag både som offentliga försvarare och målsägandebiträde Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man få redan under förundersökningen eller till en eventuell rättegång. Man har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om man […]

Migrationsrätt

Ärenden rörande asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp för de områden inom juridiken som behandlar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Att komma till ett främmande land kan vara något av det mest omskakande som kan hända en människa. Det finns en mängd nya lagar att regler att förhålla sig till […]

Arbetsrätt

Anställningsavtal och uppsägningar Som arbetstagare har du alltid rätt att bli behandlad rättvist och med respekt. Du har rätt till humana arbetsförhållanden och tider, rätt till ett visst medbestämmande på arbetsplatsen och rätt att aldrig bli diskriminerad eller trakasserad. Arbetsrätten reglerar också när och hur en anställning kan ta slut. För uppsägning eller avsked krävs […]

Familjerätt

Vårdnadstvister samt boende- och umgängesärenden Familjerätt innefattar all juridik som har med familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter mot varandra att göra. Hit räknas frågor om arv, äktenskap/samboende, vårdnad/boende/umgänge, underhåll och bodelning. Vi på byrån har en bred erfarenhet av alla de frågor som innefattas i familjerätten.   Då ett förhållande inleds kan det vara en […]