Oscar Rådberg
Jur.kand.

Utbildning
Jur.kand, Stockholms universitet, 2011
Kriminologi, Stockholms universitet, 2009
Ekonomi, Stockholms universitet, 2011

Språk
Svenska, finska, engelska

Erfarenhet
2017 - Advokatfirman Devlet
2014-2016 Processjurist och rättegångsombud, juristbyrå i Stockholm
2013-2014 Biträdande jurist inom obestånd, juristbyrå i Stockholm
2011-2013 Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt

Oscar arbetar med byråns samtliga rättsområden. Han åtar sig bland annat förordnanden som målsägandebiträde, särskild företrädare, god man inom familje- och fastighetsrätt, rättegångsbiträde samt uppdrag som offentligt biträde.

Oscar har bred erfarenhet som ombud i civilmål i domstol. Han har bland annat varit ombud i tvister gällande fastigheter och bostadsrätter, såsom servitut, arrende och fel i bostad. Vidare har han varit ombud i tvister avseende arv, samäganderätt, hyra, klander av testamente, fordringar, avtal, köp, konkurs samt bodelningar.

Oscar åtar sig även uppdrag att upprätta testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev och gåvobrev med mera.